คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 
 
 

ประเภทของรายวิชา:


???????????? Single Sign On : SSO
??????????????????????????????????

???????: ????????? ???????
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

???????????????

???????????????? Single Sign-On ??????? Posted on May 14, 2007 by nobunaka2524 Single Sign-On ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? "???????????????????" ???? D. Kerberos ?????????????????? Kerberos ???????????? Massachusetts Institute of Technology ???? MIT ???? Kerberos ??????????????????????????? Ticket ??????????????????????????????????????? ???????????????????? Authenticator ??????????????? Ticket ????????????????????????????? Ticket ????????????????????????????????????????????????????????????????   
Borderless Education Project By SUKON ATYATHA
:: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ::
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)