คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 
 
 

ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ป.4 5 6
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น HTML
การเขียนโฮมเพจ ภาษา HTML
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver (ม.2)
การเขียนโฮมเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสร้างแอนิเมชั่นการ์ตูนด้วย SwishMax (ม.3)
Swish Max4
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐาน 
 การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ทั่วไป 
 เรียนรู้ระบบ Single Sign On : SSO
การเขียนโฮมเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ   
Borderless Education Project By SUKON ATYATHA
:: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ::
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)